شرکت پامنار 33996793-021

الزامات نرده راه پله در ایالات متحده آمریکا

share
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در facebook
الزامات نرده راه پله

آژانس دولتی اوشا به نشانی https://www.osha.gov که نام آن برگرفته و مخفف عبارت Occupational Safety and Health Administration به معنی اداره ایمنی و سلامت شغلی است و از ادارات تابعه وزارت کار ایالات متحده آمریکاست؛ الزامات نرده راه پله را وضع کرده است. با این که این مقررات در واقع مربوط به پهنه سرزمینی ایالات متحده است ولی دانستن آن خالی از لطف نیست. هم از این جهت که این مقررات در بسیاری از کشورها به عنوان مقررات بین المللی محترم شمرده می شوند و هم از این جهت که اهل فن به این مقررات از دریچه علمی و فنی آن احترام می گذارند. هم این که به جهت مقایسه ای با مقررات داخلی ملی خودمان:

 

الزامات نرده راه پله : پایه ها و لوله های عمودی و الزامات عمومی نرده های راه پله

۱- راه پله هاي با چهار پله يا بيشتر با ارتفاع بيشتر از ۷۶ سانتيمتر- هر كدام كه كمتر باشد – می بايست جلوی هر سمت يا كناره محافظت نشده نرده نصب شده باشد.زمانی كه بالاي لبه ی یک سيستم نرده پله نيز به عنوان يك دستگيره پله به كار می رود،ارتفاع بالای لبه نبايد بيشتر از ۹۴ سانتيمتر و نه كمتر از ۵٫۹۱ سانتيمتر از بالاي سطح نرده پله نسبت به سطح كف پله باشد.

حتما بخوانید:   پارامتر های موثر بر انتخاب نرده استیل

۲- نرده های پله نصب شده بعد از ۱۵/۰۳/۱۹۹۱ ميلادی ،می بايست نبايد كمتر ۵٫۹۱ سانتيمتر ارتفاع داشته باشند.

۳- بالای كناره های نرده پله استفاده شده به عنوان دستگيره پله نبايد بيشتر ۹۴ سانتيمتر وكمتر از ۵٫۹۱ سانتيمتر ارتفاع داشته باشد از بالاي سطح سيستم نرده پله نسبت به سطح كف پله.(اگر قبل از ۱۵/۰۳/۱۹۹۱ نصب شده باشند،نبايد كمتر از ۷۶ سانتيمتر باشد)

۴- سيستم های نرده پله و نرده های پله می بايست سطح صاف داشته باشند براي پيشگيری از صدمه مانند سوراخ شدگی ها يا بريدگي ها و براي محافظت لباسها از پارگی

۵-انتهای سيستم هاي نرده پله و نرده هاي پله می بايست ساخته شوند براي پيشگيری از خطرات پيش آمدگی ها، مانند نرده های بيرون زده از پس انتهای تيرهای سيستم.

۶- كناره ها و لبه های محافظت نشده پاگرد های راه پله می بايست ارتفاع استاندارد ۱٫۱ متر جان پناه را داشته باشند.

۷- اعضاء عمودی ميانی، مانند ستون های نرده استفاده شده به عنوان جان پناه،نبايد بيشتر از ۴۸ سانتيمتر از هم فاصله داشته باشند.

حتما بخوانید:   انواع چشمی درب آپارتمان

۸- اعضاء سازه ای ميانی ديگر، زمانی كه استفاده مي شوند ، مي بايست طوری نصب شده باشند كه هيچ فاصله بازی بيشتر از ۴۸ سانتيمتر قطر نداشته باشد.

۹- تورهای سيمی يا شبكه توری شکل، زماني كه استفاده می شوند، می بايست از بالای نرده تا پله ی راه پله و تا جلوی فاصله باز بين پايه های نرده ادامه داشته باشند.

 

الزامات نرده راه پله : الزامات مخصوص قسمت دستگيره (دستک) نرده های راه پله

 

الزامات ويژه قسمت دستگيره به قرار ذيل هستند:

۱- سازه های مخصوص دستگيره و نرده های بالایی سيستم های نرده پله مي بايست قادر به تحمل كردن، بدون بروز ايراد،حداقل ۲۰۰ پوند وزن اضافه شده در ۵ سانتيمتر از لبه فوقانی در هر جهت روبه پايين يا روبه بيرون، در هر نقطه در امتداد لبه فوقانی، باشند.

۲- سازه های مخصوص دستگيره نبايد بيشتر از ۹۴ سانتيمتر و كمتر از ۷۶ سانتيمتر ارتفاع از بالاي سطح سازه مخصوص دستگيره نسبت به سطح كف پله داشته باشند.

حتما بخوانید:   اهمیت نرده راه پله در فضای داخلی

۳- سازه های مخصوص دستگيره می بايست يك دستگيره مناسبي براي گرفتن كارگران بجهت جلوگيری از سقوط فراهم كند.

۴- سازه های مخصوص دستگيره موقتی می بايست فاصله حداقل ۸ سانتيمتر بين نرده دستگيره و ديوار،نرده پله و ديگر اشياء وجود داشته باشد.

۵- راه پله های با چهار پله يا بيشتر و يا با ارتفاع پله بيش از ۷۶ سانتيمتر؛هركدام كمتر باشد؛ مي بايست حداقل يك سازه مخصوص دستگيره داشته باشند.

۶- راه پله هاي مارپيچی يا حلزونی می بايست يك سازه مخصوص دستگيره داشته باشند براي جلوگيری از استفاده از نواحی یی كه عرض كف پله كمتر از پانزده سانتيمتر می باشد.

 

الزامات لوله های میانی نرده های راه پله

 

۱- لوله های هاي ميانی، تورهای سيمي، تورهاي شبكه ای، اعضاء قائم ميانی يا اعضاء سازه اي ميانی مشابه می بايست آماده شده باشند بين نرده فوقانی و پله هاي راه پله نسبت به سيستم نرده پله.

۲- زمانی كه نرده هاي ميانی مورد استفاده قرار ميگيرند، آنها بايد در وسط بين بالای سيستم نرده پله و پله هاي راه پله قرار گرفته باشند.

فهرست مطالب